Liquid Love

Basil Smash

Basil Smash

  • Preis: 14.00

Bombay Sapphire Gin, Basil, Lemon, Sugar (im Liquid Love Flacon)